Skip to Main Content »

Search Site

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. aanbieder: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: de servicepartner van COLOP bij wie de klant via de website een bestelling plaatst. De identiteit, het adres en de overige contactgegevens van de aanbieder staan duidelijk op de website vermeld;

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen de aanbieder en de klant;

c. klant: de natuurlijke persoon of het bedrijf die een overeenkomst aangaat met de aanbieder;

d. website: de website www.colopmultinl.shop.com waar de klant bestellingen bij de aanbieder kan plaatsen;

e. consument: iedere natuurlijke persoon die een transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet tot diens zakelijke of als zelfstandig beroepsbeoefenaar uitgevoerde werkzaamheden behoren;

f. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn of haar zelfstandige beroepsmatige of zakelijke activiteit uitvoert;

g. product: de COLOP stempels die via de website besteld kunnen worden.

Artikel 2. Basisbepalingen

2.1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant die via de website tot stand komen.

2.2. Voor zover niet anders overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant afgewezen.

2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5. Indien de aanbieder niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de aanbieder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod

3.1. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, typ-, of zetfouten, op de website of in e-mailberichten binden de aanbieder niet.

3.2. Het assortiment dat wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

Artikel 4. Productspecificaties

4.1. De details, in het bijzonder de wezenlijke kenmerken van de producten zijn opgenomen in de artikelbeschrijvingen en de aanvullende informatie op de website.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. Het bestelproces verloopt als volgt: De klant kiest bij welke aanbieder hij de producten wil bestellen. De klant plaatst een product in zijn online winkelmandje. Via de betreffende button op de website kan de klant zijn winkelmandje inzien en hierin te allen tijde wijzigingen aanbrengen. Na het openen van de pagina voor het afrekenen van het winkelmandje en het opgeven van de persoonlijke gegevens en de betalingsvoorwaarden worden tenslotte nogmaals alle bestelgegevens getoond op de pagina met het besteloverzicht.

5.2. Voordat de bestelling online geplaatst wordt, heeft de klant de mogelijkheid op de pagina met het besteloverzicht alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de “terug”-functie van de internetbrowser) resp. de koop af te breken. Met het plaatsen van de bestelling via de button “bestellen met betalingsverplichting” komt de overeenkomst tot stand.

5.3. De klant kan pas de bestelling plaatsen nadat de klant heeft aangevinkt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

5.4. Nadat de overeenkomt tot stand is gekomen, ontvangt de klant binnen 24 uur een automatische bevestiging van de bestelling per e-mail, die alle gegevens van de overeenkomst alsmede de wettelijk voorgeschreven informatie bij koopovereenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden bevat, die de klant via de functie “printen” kan uitprinten of digitaal kan opslaan. De automatische bevestiging van de bestelling bevestigt dat de bestelling door de aanbieder is ontvangen. Indien de klant binnen 24 uur geen “bevestiging van bestelling” of een mededeling over de levering van de door hem bestelde producten ontvangt, dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. In een dergelijk geval zullen eventueel gedane betalingen onmiddellijk, en in ieder geval binnen 14 dagen, worden terugbetaald.

5.5. De afwikkeling van de bestelling en toezending van alle in verband met het aangaan van de overeenkomst benodigde informatie geschiedt per e-mail en is deels geautomatiseerd. De klant dient er daarom voor te zorgen dat het door hem aan de aanbieder medegedeelde e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch verzekerd is en in het bijzonder, niet door spamfilters wordt verhinderd.

5.6. Aan het begin van het bestelproces wordt duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt welke betaalmiddelen worden aanvaard.

Artikel 6. Maatwerk

6.1. Indien de klant een product bestelt dat naar zijn specificaties wordt vervaardigd, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.

6.2. De klant dient via de website de specificaties door te geven. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, logo’s e.d. Voordat de klant de bestelling bevestigt, dient de klant goed te controleren of de door hem opgegeven specificaties correct zijn.

6.3. De bestelling voor de levering van een maatwerk product kan niet geannuleerd worden, zie ook artikel 9.1.

6.4. Het is de klant niet toegestaan de aanbieder een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien de aanbieder constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft de aanbieder het recht de bestelling te annuleren. Alle kosten die de aanbieder heeft moeten maken of alle schade die hij heeft geleden doordat het door de klant bestelde product de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening gebracht. De klant vrijwaart de aanbieder voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verkoop of in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van de klant is vervaardigd.

Artikel 7. Levering

7.1. Indien aan de klant leveringskosten in rekening worden gebracht, dan wordt de hoogte van de leveringskosten voor het tot stand komen van de overeenkomst via de website duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

7.2. De aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

7.3. De bestelling wordt door de aanbieder opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.

7.4. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.

7.5. Indien een door de klant besteld product onverhoopt niet beschikbaar is of niet binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst geleverd kan worden, dan wordt de klant onmiddellijk over de niet-beschikbaarheid of over de lange levertijd geïnformeerd. In een dergelijk geval heeft de klant het recht de overeenkomt te ontbinden. Maakt de klant gebruik van dit ontbindingsrecht dan worden eventueel reeds betaalde gelden onverwijld, en in ieder geval binnen 14 dagen, aan de klant terugbetaald.

Artikel 8. Herroepingsrecht voor de klant zijnde een consument

8.1. De klant zijnde een consument wordt in dit artikel aangeduid met “consument”.

8.2. De consument heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van de aanbieder heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.

8.3. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 8.2 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

8.4. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan de aanbieder kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.

8.5. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar de aanbieder terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.

8.6. De consument kan ook, zonder eerst de aanbieder ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 8.2 terugsturen naar de aanbieder. In een dergelijk geval dient de consument het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.

8.7. Indien de consument op elektronische wijze aan de aanbieder kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt de aanbieder na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.

8.8. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat de aanbieder overeenkomstig artikel 8.11 aan de consument terugbetaalt.

8.9. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.

8.10. Het risico van de retourzending rust bij de consument.

8.11. De aanbieder zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren.

8.12. Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

Artikel 9. Uitsluiting van het herroepingsrecht

9.1. Indien de klant een product besteld heeft dat naar de specificaties van de klant wordt of is vervaardigd, zoals een stempel met een tekst en/of logo dat door de klant is opgegeven, dan heeft de klant niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden en is artikel 8 niet van toepassing.

9.2. Bij het aanbod op de website van een product dat naar de specificaties van de klant wordt vervaardigd, wordt de klant uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de uitzondering op het herroepingsrecht.

9.3. Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 8 geldt uitdrukkelijk niet voor de klant zijnde een ondernemer.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud voor de klant zijnde een ondernemer

10.1. Als de klant ondernemer is, dan geldt het volgende:

a. De aanbieder behoudt zich de eigendom van de producten voor tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen uit hoofde van de lopende zakelijke betrekking. Voor de overgang van de eigendom van de onder voorbehoud geleverde producten is verpanding of overdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b. De klant kan de producten in de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In een dergelijk geval cedeert hij reeds nu voor alsdan alle vorderingen ten bedrage van het factuurbedrag, die hij vanuit de doorverkoop ontvangt, aan de aanbieder, die deze cessie aanneemt. De klant is verder gemachtigd de vordering te innen. Voor zover hij zijn betalingsverplichtingen niet op juiste wijze nakomt, behoudt de aanbieder zich echter het recht voor, de vordering zelf te innen.

c. Indien de klant zijn verplichtingen jegens de aanbieder niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is de aanbieder gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van de aanbieder op volledige schadevergoeding.

d. Indien de aanbieder gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht de aanbieder toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van de aanbieder zich bevinden.

e. Alle kosten die de aanbieder moet maken om de producten terug te nemen komen voor rekening van de klant.

f. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de aanbieder daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van de aanbieder.

g. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan de aanbieder toekomende rechten onverlet.

Artikel 11. Conformiteit en klachten

11.1. De aanbieder staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2. Klachten over de geleverde producten dienen binnen bekwame tijd na de levering en bij niet-zichtbare gebreken binnen bekwame tijd na de ontdekking schriftelijk of via de e-mail aan de aanbieder kenbaar te worden gemaakt. De klant zijnde een ondernemer dient klachten binnen 7 dagen na de levering en bij niet-zichtbare gebreken binnen 7 dagen na de ontdekking aan de aanbieder te melden. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

11.3. Indien de aanbieder een klacht gegrond acht, dan zal de aanbieder, naar zijn keuze, het product vervangen, het product repareren, een vervangend onderdeel leveren of (een deel van) de aankoopprijs terugbetalen. De aansprakelijkheid van de aanbieder is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 12 is opgenomen.

11.4. Indien bij het onderzoeken van de klacht van de klant blijkt dat één van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de klacht niet verder in behandeling genomen en heeft de klant geen recht op herstel van het product, vervanging van (een onderdeel van) het product of restitutie van (een deel van) de aankoopprijs:

a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;

b. er sprake is van normale slijtage aan het product door gebruik;

c. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;

d. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;

e. gebreken het gevolg zijn van buitenkomende omstandigheden;

f. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

g. de schade is veroorzaakt door de gebruiker van het product of door een derde (vernieling);

h. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;

i. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies.

11.5. Voor zover de klant ondernemer is, geldt in afwijking hiervan het navolgende: Alleen de eigen opgaven van de aanbieder en de productbeschrijving van de producent van het product gelden als overeengekomen eigenschappen van de producten; overige reclame, openlijke aanprijzingen en uitingen van de producent gelden niet als zodanig.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Voor de klant zijnde een consument gelden enkel de onderstaande aansprakelijkheidsbeperkingen voor zover deze wettelijk zijn toegestaan.

12.2. Het kan bij de huidige stand der techniek niet gegarandeerd worden dat gegevensoverdracht via internet foutloos verloopt en/of altijd beschikbaar is. Daarom is de aanbieder niet aansprakelijk indien de website tijdelijk niet beschikbaar is en/of indien de website niet naar behoren functioneert.

12.3. De aanbieder kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13;

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

12.4. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen enigszins afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. De aanbieder is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

12.5. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de aanbieder is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.6. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzing. Het gebruik van het product is geheel voor eigen risico.

12.7. De klant is zelf verantwoordelijk voor de inlogcodes waarmee hij kan inloggen op de website. De aanbieder kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.

12.8. De aanbieder is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

12.9. Indien de aanbieder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de aanbieder gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13. Overmacht

13.1. De aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van de aanbieder liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van de aanbieder; oorlog en oorlogsgevaar; in - en uitvoerverboden; maatregelen van binnenlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in e-mail verkeer.

13.2. Indien de aanbieder weet of het vermoeden heeft dat hij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt de aanbieder de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 7.5 van toepassing.

Artikel 14. Vragen en klachten

14.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met (de klantenservice van) de aanbieder. De contactgegevens van de aanbieder staan duidelijk op de website vermeld.

14.2. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

14.3. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.

14.4. Klachten worden door de aanbieder in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.

14.5. De klant dient de aanbieder de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten en op de website geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 16. Rechtskeuze en bevoegde rechter

16.1. Bij de overeenkomst met de klant zijnde een ondernemer is van toepassing het recht van het land waar de aanbieder gevestigd is. Voor de klant zijnde een consument is het recht van toepassing van het land waar de klant woonachtig is.

16.2. De plaats van de bevoegde rechter is de vestigingsplaats van de aanbieder, voor zover de klant geen consument is, maar een ondernemer.

Winkelwagen

Er zijn geen items in uw winkelwagen.

VERSNELD ZOEKEN!

Formaat van de afdruk:

mm
mm
mm

Regels:

Reservekussentje op merk en/of type:

Verzending

Rechnung

  Verzendkosten
  € 5,50
  (alleen geldig voor
  aflever adressen
  in Nederland)

Gratis

  Gratis verzending bij
  bestellingen vanaf
  € 75,-

Betaling

Rechnung  Op rekening